Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај

 ЗАКОНИ:

 ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

Закон о јавним службама
Закон о општем управном поступку
Породични закон
Закон о ванпарничном поступку
Закон о Малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетне деце
Закон о друштвеној бризи о деци
Закон о посредовању – медијацији
Закон о равноправности полова
Закон о заштити података о личности
Закон о парничном поступку
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о заштитнику грађана
Закон о забрани дискриминације
Закон о социјалном становању
Закон о финансијској подршци породици са децом
Закон о раду
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о спречавању злостављања на раду
Кривични законик
Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
Закон о одговорности правних лица за кривична дела
Закон о заштити од пожара
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
Закон о јавним набавкама
Закон о наслеђивању
Закон о азилу
Закон о ванредним ситуацијама
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о Полицији
Закон о условима за обављање психолошке делатности
Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (ПРЕСТАО ДА ВАЖИ)
Закон о основној школи
Закон о Агенцији за борбу против корупције
Закон о државној управи
Закон о облигационим односима
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о судским вештацима

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО